ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

01 ธ.ค. 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
01 ธ.ค. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
17 พ.ย. 2565 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566
11 พ.ย. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การสิ้นสภาพบริษัทย่อย
11 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ย. 2565 แจ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
30 ก.ย. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2565
20 ก.ย. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
14 ก.ย. 2565 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (แก้ไขข้อมูล)
12 ก.ย. 2565 แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
19 ส.ค. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
17 ส.ค. 2565 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มข้อมูล)
16 ส.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทร่วมทุน
15 ส.ค. 2565 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มข้อมูล)
15 ส.ค. 2565 ชี้แจงกรณีลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11 ส.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล, การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
11 ส.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
22 ก.ค. 2565 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
11 ก.ค. 2565 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
04 ก.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
24 มิ.ย. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W2 (F53-5)
21 มิ.ย. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร
16 มิ.ย. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
02 มิ.ย. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
23 พ.ค. 2565 แจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารองค์กร
13 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 (แก้ไข)
12 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง อนุมัติแผนการนำบริษัท CIB Development Sdn Bhd บริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ACE ของประเทศมาเลเซีย และ แต่งตั้ง CEO กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีบล็อคเชนและการเงิน (ฟินเทค)
06 พ.ค. 2565 การสละสิทธิ์ในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (AS-WB) ตามมติที่ประชุมในวาระที่ 8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
06 พ.ค. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข templat)
06 พ.ค. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข templat)
22 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
31 มี.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2565
25 มี.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
24 มี.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
22 มี.ค. 2565 แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
22 มี.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
21 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
04 มี.ค. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
02 มี.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท (แก้ไข)
02 มี.ค. 2565 แจ้งมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ/ผู้บริหาร การกำหนดวันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บจก. บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (แก้ไข)
28 ก.พ. 2565 แจ้งมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ/ผู้บริหาร การกำหนดวันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บจก. บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (แก้ไข)
25 ก.พ. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2565 แจ้งมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ/ผู้บริหาร การกำหนดวันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บจก. บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
11 ก.พ. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
31 ม.ค. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565
24 ม.ค. 2565 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
06 ม.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มกราคม 2565
24 ธ.ค. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W2 (F53-5)
01 ธ.ค. 2564 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
18 พ.ย. 2564 วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
16 พ.ย. 2564 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
12 พ.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
19 ต.ค. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนในบริษัท CONG TY TNHH CHAU A MEM ประเทศเวียดนาม บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
18 ต.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564
07 ต.ค. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2564
22 ก.ย. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
20 ส.ค. 2564 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
13 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 และการจ่ายปันผลระหว่างการ
22 ก.ค. 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
02 ก.ค. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
25 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W2 (F53-5)
07 มิ.ย. 2564 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2 (เพิ่ม template)
04 มิ.ย. 2564 แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญสิทธิ (AS-W2) ครั้งที่ 1
04 มิ.ย. 2564 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AS-W2)
14 พ.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
14 พ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
23 เม.ย. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
31 มี.ค. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2564
22 มี.ค. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
08 มี.ค. 2564 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
25 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 และกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายปันผล (แก้ไข)
24 ก.พ. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
08 ก.พ. 2564 สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AS-W2)
08 ก.พ. 2564 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AS-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
26 ม.ค. 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
18 ม.ค. 2564 วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
18 ม.ค. 2564 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
08 ม.ค. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16 พ.ย. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 และกำหนดวิสามัญประชุมผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (แก้ไขครั้งที่ 2))
16 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
16 พ.ย. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 และกำหนดวิสามัญประชุมผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (แก้ไข)
13 พ.ย. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563
13 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
08 ต.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563
02 ต.ค. 2563 แจ้งกรรมการลาออก (แก้ไข)
02 ต.ค. 2563 แจ้งกรรมการลาออก
29 ก.ย. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2563
28 ก.ย. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5) (แก้ไข)
28 ก.ย. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
11 ก.ย. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563
26 ส.ค. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563
17 ส.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
14 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
31 ก.ค. 2563 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
15 ก.ค. 2563 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AS
15 ก.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนโดยการจัดสรรแก่บุคคลในวงจำกัด
15 มิ.ย. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2563
29 พ.ค. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
25 พ.ค. 2563 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W1 (F53-5)
19 พ.ค. 2563 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
14 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พ.ค. 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
23 เม.ย. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 เม.ย. 2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล ลดทุน และเพิ่มทุน (แก้ไขครั้งที่ 2)
16 เม.ย. 2563 20 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ AS-W1
03 เม.ย. 2563 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ AS-W1
02 เม.ย. 2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล ลดทุน และเพิ่มทุน (แก้ไข)
31 มี.ค. 2563 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ AS-W1
05 มี.ค. 2563 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
02 มี.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
25 ก.พ. 2563 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
24 ก.พ. 2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล ลดทุน และเพิ่มทุน
24 ก.พ. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
21 ก.พ. 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
21 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
17 ก.พ. 2563 แจ้งกรรมการลาออก
28 ม.ค. 2563 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
02 ม.ค. 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
25 ธ.ค. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W1 (F53-5)
03 ธ.ค. 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W1
25 พ.ย. 2562 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15 พ.ย. 2562 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14 พ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
14 พ.ย. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
20 ส.ค. 2562 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
14 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)-แก้ไข
13 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (แก้ไข)
13 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) -แก้ไข
13 ส.ค. 2562 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
13 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
18 ก.ค. 2562 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
25 มิ.ย. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W1 (F53-5)
04 มิ.ย. 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W1
22 พ.ค. 2562 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14 พ.ค. 2562 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
13 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13 พ.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/ 2562
23 เม.ย. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
07 มี.ค. 2562 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
27 ก.พ. 2562 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
25 ก.พ. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
25 ก.พ. 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2562 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
04 ก.พ. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
28 ม.ค. 2562 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
23 ม.ค. 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
25 ธ.ค. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W1 (F53-5)
21 ธ.ค. 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
03 ธ.ค. 2561 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขชื่อย่อการออก ESOP Warrants และแจ้งรายละเอียดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
03 ธ.ค. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W1
30 พ.ย. 2561 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขชื่อย่อการออก ESOP Warrants และแจ้งรายละเอียดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
27 พ.ย. 2561 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15 พ.ย. 2561 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15 พ.ย. 2561 การออก ESOP Warrants และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติมข้อมูล)
14 พ.ย. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
14 พ.ย. 2561 การออก ESOP Warrants และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติมข้อมูล)
13 พ.ย. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) แก้ไขกำไรต่อหุ้น Q3/2560
13 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
13 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561
29 ส.ค. 2561 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 2561 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15 ส.ค. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
14 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
14 ส.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง บริษัทย่อย ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
04 ก.ค. 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
26 มิ.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W1 (F53-5)
01 มิ.ย. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W1
14 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พ.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2561 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 เม.ย. 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 ก.พ. 2561 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
27 ก.พ. 2561 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 ก.พ. 2561 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
16 ม.ค. 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
28 ธ.ค. 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
25 ธ.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
30 พ.ย. 2560 แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญสิทธิ (AS-W1) ครั้งที่ 1
16 พ.ย. 2560 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด
15 พ.ย. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
13 พ.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
13 พ.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
29 ก.ย. 2560 แจ้งกรรมการลาออก
15 ก.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง บริษัทย่อย ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 ส.ค. 2560 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัทย่อย ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11 ส.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
26 ก.ค. 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
17 ก.ค. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
05 ก.ค. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
02 มิ.ย. 2560 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AS-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มิถุนายน 2560
26 พ.ค. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
25 พ.ค. 2560 แจ้งกรรมการลาออก
15 พ.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
12 พ.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
25 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
11 เม.ย. 2560 ชี้แจง Trading Alert List
11 เม.ย. 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
11 เม.ย. 2560 Trading Alert List Information
05 เม.ย. 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
28 ก.พ. 2560 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไขหัวข้อข่าว)
28 ก.พ. 2560 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของAS
28 ก.พ. 2560 F53-4
28 ก.พ. 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ การล้างขาดทุนสะสม กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข)
28 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2560 รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
28 ก.พ. 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล การออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
19 ม.ค. 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
27 ธ.ค. 2559 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2559
22 ธ.ค. 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
20 ธ.ค. 2559 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
22 พ.ย. 2559 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
14 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
14 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2559 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่ม Template)
11 พ.ย. 2559 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
31 ต.ค. 2559 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็ปไซต์บริษัท
12 ต.ค. 2559 การเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 2)
12 ต.ค. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
11 ต.ค. 2559 รายละเอียดการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เอกสารแนบ#2)
11 ต.ค. 2559 การเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
11 ต.ค. 2559 มติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559
15 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
15 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2559 แจ้งการเลิกบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แก้ไข)
08 ส.ค. 2559 แจ้งการเลิกบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 ก.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
19 พ.ค. 2559 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และบริษัทย่อยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ (แก้ไข)
16 พ.ค. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 (สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน)
13 พ.ค. 2559 การต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ
12 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
12 พ.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
12 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
26 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
29 ก.พ. 2559 งบการเงินรายปี 2558
29 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
29 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 ก.พ. 2559 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template)
26 ก.พ. 2559 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล
29 ม.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
29 ม.ค. 2559 ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559 (แก้ไข pdf)
29 ม.ค. 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559และชื่อกรรมการล่วงหน้า
29 ม.ค. 2559 ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559
12 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(แก้ไขเพิ่มเติม)
11 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
11 พ.ย. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
11 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
30 ก.ย. 2558 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
11 ส.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
11 ส.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
11 ส.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
29 ก.ค. 2558 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข pdf)
29 ก.ค. 2558 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
05 มิ.ย. 2558 แจ้งบริษัทลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เพลย์พาร์ค จำกัด
13 พ.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
13 พ.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
08 พ.ค. 2558 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
08 พ.ค. 2558 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัท
24 เม.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ไข Template)
24 เม.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
03 เม.ย. 2558 แจ้งการเลิกบริษัท ฟันบ็อกซ์ จำกัด
24 มี.ค. 2558 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 มี.ค. 2558 งบการเงินรายปี 2557
02 มี.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
02 มี.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
02 มี.ค. 2558 แจ้งบริษัทลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ของ Pomelo Network Pte. Ltd.
02 มี.ค. 2558 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล
30 ม.ค. 2558 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน 31-12-2557
09 ธ.ค. 2557 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
09 ธ.ค. 2557 แจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2558
12 พ.ย. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
12 พ.ย. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
12 พ.ย. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 ส.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 เพิ่ม template
13 ส.ค. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
13 ส.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2557 เปลี่ยนแปลงเกิน 20%
30 ก.ค. 2557 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
16 พ.ค. 2557 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย
14 พ.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
12 พ.ค. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
12 พ.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พ.ค. 2557 แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
09 พ.ค. 2557 ชี้แจงข่าวที่ปรากฏทางสื่ออินเตอร์เน็ต
02 พ.ค. 2557 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 เม.ย. 2557 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556
27 มี.ค. 2557 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 มี.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
03 มี.ค. 2557 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template และ pdf)
28 ก.พ. 2557 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และงดจ่ายเงินปันผล
28 ก.พ. 2557 งบการเงินรายปี 2556
28 ก.พ. 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน 20%
28 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
10 ก.พ. 2557 แจ้งการลงทุนในหุ้นของ Level Up!, Inc. (เพิ่มเติม)
05 ก.พ. 2557 แจ้งการลงทุนในหุ้นของ Level Up!, Inc.
28 ม.ค. 2557 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
17 ธ.ค. 2556 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี2557 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
17 ธ.ค. 2556 แจ้งวันหยุดบริษัทประจำปี 2557
11 พ.ย. 2556 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 พ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
11 พ.ย. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกิน 20%
14 ส.ค. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกิน 20%
14 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
14 ส.ค. 2556 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
25 ก.ค. 2556 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
15 ก.ค. 2556 แจ้งลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ธิ้งค์พลัส ดิ่จิตอล จำกัด (เพิ่มเติม)
10 ก.ค. 2556 แจ้งลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำกัด
16 พ.ค. 2556 แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
13 พ.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกิน 20%
13 พ.ค. 2556 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 พ.ค. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
10 พ.ค. 2556 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 เม.ย. 2556 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
26 มี.ค. 2556 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 ก.พ. 2556 งบการเงินรายปี 2555
27 ก.พ. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2556 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
30 ม.ค. 2556 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
18 ม.ค. 2556 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญปี 2556 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
13 พ.ย. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
12 พ.ย. 2555 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
12 พ.ย. 2555 แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในหุ้นสามัญ Trilight Cove Enterprises Ltd.
18 ก.ย. 2555 แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
09 ส.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไขประเภทรายงานผู้สอบบัญชี)
08 ส.ค. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
08 ส.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2555 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
30 ก.ค. 2555 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
12 ก.ค. 2555 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
26 มิ.ย. 2555 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "AS"
22 มิ.ย. 2555 แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว (Form TS-6)
14 มิ.ย. 2555 แจ้งตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุนชำระแล้วตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
14 พ.ค. 2555 ประกาศลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
10 พ.ค. 2555 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
10 พ.ค. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
10 พ.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พ.ค. 2555 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัท
26 เม.ย. 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (เพิ่มเติม Template)
25 เม.ย. 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล
29 มี.ค. 2555 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 ก.พ. 2555 แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผลเป็นเงินสด และการลดทุนจนทะเบียน
27 ก.พ. 2555 งบการเงินรายปี 2554
27 ก.พ. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
16 ก.พ. 2555 การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ CIB Development Sdn. Bhd.
27 ม.ค. 2555 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
11 ม.ค. 2555 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2555 และ ชื่อกรรมการล่วงหน้า
10 พ.ย. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
10 พ.ย. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
20 ก.ย. 2554 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
20 ก.ย. 2554 แจ้งเพิ่มเติมบริษัทย่อยลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14 ก.ย. 2554 แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 ส.ค. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
10 ส.ค. 2554 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
29 ก.ค. 2554 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
23 มิ.ย. 2554 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (บจก.เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล)
26 พ.ค. 2554 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
19 พ.ค. 2554 รายงานผลการใช้สิทธิ ESOP Warrant ของ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (ครั้งที่ 5)
12 พ.ค. 2554 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 พ.ค. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
29 เม.ย. 2554 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
05 เม.ย. 2554 แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
29 มี.ค. 2554 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11 มี.ค. 2554 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
28 ก.พ. 2554 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 ก.พ. 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงาน
24 ก.พ. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 ก.พ. 2554 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
24 ก.พ. 2554 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด เปลี่ยนแปลงกรรมการ
24 ก.พ. 2554 งบการเงินรายปี 2553
28 ม.ค. 2554 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
06 ม.ค. 2554 การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
13 ธ.ค. 2553 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ธันวาคม 2553
08 ธ.ค. 2553 รายงานผลการใช้สิทธิ ESOP-W ครั้งที่ 4
11 พ.ย. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
11 พ.ย. 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ของไตรมาส 3/2553
16 ส.ค. 2553 แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2553 เปลี่ยนแปลงเกิน 20%
11 ส.ค. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
11 ส.ค. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 2553 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
19 ก.ค. 2553 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO
14 มิ.ย. 2553 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : AS
09 มิ.ย. 2553 รายงานผลการใช้สิทธิ Esop-W ครั้งที่ 3
17 พ.ค. 2553 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
13 พ.ค. 2553 แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2553 เปลี่ยนแปลงเกิน 20%
13 พ.ค. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
12 พ.ค. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
07 พ.ค. 2553 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2553 บนเว็บไซต์
23 เม.ย. 2553 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
23 มี.ค. 2553 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
25 ก.พ. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
25 ก.พ. 2553 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
25 ก.พ. 2553 งบการเงินรายปี 2009
10 ก.พ. 2553 แจ้งการเลิกบริษัท เพลย์พอล จำกัด
28 ม.ค. 2553 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO
18 ม.ค. 2553 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทย่อย
06 ม.ค. 2553 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทย่อย
06 ม.ค. 2553 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2553
16 ธ.ค. 2552 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม: AS
08 ธ.ค. 2552 รายงานผลการใช้สิทธิ Esop-W ครั้งที่ 2
12 พ.ย. 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009
12 พ.ย. 2552 แจ้งการเลิกบริษัท ASK SOFTWARE PTE.LTD
12 พ.ย. 2552 แจ้งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
12 พ.ย. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
17 ส.ค. 2552 ชี้แจงแก้ไขงบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2552
17 ส.ค. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(แก้ไข)
17 ส.ค. 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2009 (แก้ไข)
14 ส.ค. 2552 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2552
14 ส.ค. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
14 ส.ค. 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2009
13 ส.ค. 2552 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
16 มิ.ย. 2552 แจ้งการเลิกบริษัท เอเกม จำกัด
10 มิ.ย. 2552 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : AS
10 มิ.ย. 2552 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
05 มิ.ย. 2552 รายงานผลการใช้สิทธิ Espo-WA ครั้งที่ 1
20 พ.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 พ.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 พ.ค. 2552 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2009
15 พ.ค. 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2009
15 พ.ค. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
13 พ.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 พ.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 พ.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 พ.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
07 พ.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
07 พ.ค. 2552 แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W
17 เม.ย. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 เม.ย. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
08 เม.ย. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
08 เม.ย. 2552 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
08 เม.ย. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
07 เม.ย. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
03 เม.ย. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
02 เม.ย. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
01 เม.ย. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
31 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
27 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
10 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
09 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
06 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
05 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
03 มี.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
02 มี.ค. 2552 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
02 มี.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
02 มี.ค. 2552 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551
02 มี.ค. 2552 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แลการจ่ายเงินปันผล
02 มี.ค. 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
27 ก.พ. 2552 งบการเงินรายปี 2008
23 ก.พ. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 ก.พ. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 ก.พ. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
18 ก.พ. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 ก.พ. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 ก.พ. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 ก.พ. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 ก.พ. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
10 ก.พ. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริการทางการเงิน
06 ก.พ. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
05 ก.พ. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
03 ก.พ. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
03 ก.พ. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
02 ก.พ. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
30 ม.ค. 2552 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
29 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
28 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารการเงิน
27 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
15 ม.ค. 2552 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2552
14 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
13 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 ม.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
09 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
08 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
07 ม.ค. 2552 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
06 ม.ค. 2552 แบบรายงานผลการซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
26 ธ.ค. 2551 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
25 ธ.ค. 2551 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
24 ธ.ค. 2551 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
23 ธ.ค. 2551 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
22 ธ.ค. 2551 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
19 ธ.ค. 2551 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
16 ธ.ค. 2551 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
12 ธ.ค. 2551 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
11 ธ.ค. 2551 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
09 ธ.ค. 2551 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
08 ธ.ค. 2551 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน
04 ธ.ค. 2551 รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
03 ธ.ค. 2551 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
14 พ.ย. 2551 โครงการการซื้อหุ้นคืน (แก้ไขระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อ)
14 พ.ย. 2551 โครงการซื้อหุ้นคืน
14 พ.ย. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2008
14 พ.ย. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
14 พ.ย. 2551 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2551
17 ก.ย. 2551 แจ้งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
26 ส.ค. 2551 แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ฟันบ็อกซ์ จำกัด
14 ส.ค. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008
14 ส.ค. 2551 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
14 ส.ค. 2551 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2551
14 ส.ค. 2551 ประกาศจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
14 ส.ค. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
10 ก.ค. 2551 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO
30 มิ.ย. 2551 แจ้งการแต่งตั้งและแจ้งลาออกของกรรมการบริษัท
20 มิ.ย. 2551 งบการเงินรายปี 2007 (ฉบับแก้ไข)
20 มิ.ย. 2551 แจ้งการนำส่งงบการเงินปี 2550 และไตรมาส 1 ปี 2551 (ฉบับแก้ไข)
20 มิ.ย. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008 (ฉบับแก้ไข)
28 พ.ค. 2551 งบการเงินรายปี 2007
28 พ.ค. 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008
28 พ.ค. 2551 งบการเงินรายปี 2007 (แก้ไข)
28 พ.ค. 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
28 พ.ค. 2551 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี2551
28 พ.ค. 2551 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในการนำส่งงบการเงินปี 2550 ที่แก้ไข
27 พ.ค. 2551 สรุปข้อสนเทศ : AS
27 พ.ค. 2551 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AS