ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

13 ธ.ค. 2553 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ธันวาคม 2553
08 ธ.ค. 2553 รายงานผลการใช้สิทธิ ESOP-W ครั้งที่ 4
11 พ.ย. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
11 พ.ย. 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ของไตรมาส 3/2553
16 ส.ค. 2553 แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2553 เปลี่ยนแปลงเกิน 20%
11 ส.ค. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
11 ส.ค. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 2553 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
19 ก.ค. 2553 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO
14 มิ.ย. 2553 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : AS
09 มิ.ย. 2553 รายงานผลการใช้สิทธิ Esop-W ครั้งที่ 3
17 พ.ค. 2553 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
13 พ.ค. 2553 แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2553 เปลี่ยนแปลงเกิน 20%
13 พ.ค. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
12 พ.ค. 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
07 พ.ค. 2553 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2553 บนเว็บไซต์
23 เม.ย. 2553 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
23 มี.ค. 2553 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
25 ก.พ. 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
25 ก.พ. 2553 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
25 ก.พ. 2553 งบการเงินรายปี 2009
10 ก.พ. 2553 แจ้งการเลิกบริษัท เพลย์พอล จำกัด
28 ม.ค. 2553 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO
18 ม.ค. 2553 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทย่อย
06 ม.ค. 2553 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทย่อย
06 ม.ค. 2553 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2553