แจ้งการเลิกบริษัท เพลย์พอล จำกัด

Backกุมภาพันธ์ 10, 2553

9 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งการเลิกบริษัท เพลย์พอล จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" ) ขอแจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กรรมการของบริษัท เพลย์พอล จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัท เพลย์พอล จำกัด โดยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนเลิกบริษัทให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่าบริษัท เพลย์พอล จํากัด มีทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ชำระเต็ม มูลค่าหุ้น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เพลย์พอล จำกัด ร้อยละ 90.198 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาเกมพีซี และเกมออนไลน์ ทั้งนี้ การเลิกบริษัท เพลย์พอล จำกัด ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวอรุณี พูนทวี)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2010-02-10_AS_TH.pdf (Size: 32,312 bytes)