ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

01 ธ.ค. 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
01 ธ.ค. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
17 พ.ย. 2565 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566
11 พ.ย. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การสิ้นสภาพบริษัทย่อย
11 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ย. 2565 แจ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
30 ก.ย. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2565
20 ก.ย. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
14 ก.ย. 2565 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (แก้ไขข้อมูล)
12 ก.ย. 2565 แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
19 ส.ค. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
17 ส.ค. 2565 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มข้อมูล)
16 ส.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทร่วมทุน
15 ส.ค. 2565 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มข้อมูล)
15 ส.ค. 2565 ชี้แจงกรณีลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11 ส.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล, การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
11 ส.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)