ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

30 ม.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
05 ม.ค. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 มกราคม 2566
04 ม.ค. 2566 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มกราคม 2566
04 ม.ค. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 มกราคม 2566
03 ม.ค. 2566 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (เพิ่มเติมข้อมูลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (AS-W2) ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน))
27 ธ.ค. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565
26 ธ.ค. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565
23 ธ.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W2 (F53-5)
23 ธ.ค. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แก้ไข)
22 ธ.ค. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
16 ธ.ค. 2565 แจ้งความคืบหน้าการสิ้นสภาพบริษัทย่อย
01 ธ.ค. 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
01 ธ.ค. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
17 พ.ย. 2565 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566
11 พ.ย. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การสิ้นสภาพบริษัทย่อย
11 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ย. 2565 แจ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
30 ก.ย. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2565