ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

22 ก.ค. 2565 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
11 ก.ค. 2565 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
04 ก.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
24 มิ.ย. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W2 (F53-5)
21 มิ.ย. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร
16 มิ.ย. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
02 มิ.ย. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
23 พ.ค. 2565 แจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารองค์กร
13 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 (แก้ไข)
12 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง อนุมัติแผนการนำบริษัท CIB Development Sdn Bhd บริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ACE ของประเทศมาเลเซีย และ แต่งตั้ง CEO กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีบล็อคเชนและการเงิน (ฟินเทค)
06 พ.ค. 2565 การสละสิทธิ์ในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (AS-WB) ตามมติที่ประชุมในวาระที่ 8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
06 พ.ค. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข templat)
06 พ.ค. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข templat)
22 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
31 มี.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2565
25 มี.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)