แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2553 บนเว็บไซต์

Backพฤษภาคม 07, 2553

วันที่ 7 พฤษภาคม 2553

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรา มา 1 ชั้นที่ 14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ทําการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://as-th.listedcompany.com/notice.html ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ของรายงานการประชุมได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้อง 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรืออีเมล์ chalermchai@asiasoft.co.th ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวอรุณี พูนทวี)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2010-05-07_AS01_TH.pdf (Size: 44,072 bytes)