การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : AS

Backมิถุนายน 14, 2553

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

ตามที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(AS) ได้ดำเนินการเพิ่มทุน จดทะเบียนและขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ AS
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระ (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท)
ทุนเดิม 307,853,608 บาท
ทุนใหม่ 313,636,617 บาท
จัดสรรให้ การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัท จำนวน 5,675,200 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,783,009 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.019 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ : 1 บาทต่อหุ้น
วันใช้สิทธิ 31 พฤษภาคม 2553

 

Attachments

  • 2010-06-14_AS_TH.pdf (Size: 45,054 bytes)