ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

30 ม.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
05 ม.ค. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 มกราคม 2566
04 ม.ค. 2566 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มกราคม 2566
04 ม.ค. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 มกราคม 2566
03 ม.ค. 2566 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (เพิ่มเติมข้อมูลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (AS-W2) ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน))