ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

10 พ.ย. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
10 พ.ย. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
20 ก.ย. 2554 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
20 ก.ย. 2554 แจ้งเพิ่มเติมบริษัทย่อยลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14 ก.ย. 2554 แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 ส.ค. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
10 ส.ค. 2554 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
29 ก.ค. 2554 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
23 มิ.ย. 2554 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (บจก.เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล)
26 พ.ค. 2554 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
19 พ.ค. 2554 รายงานผลการใช้สิทธิ ESOP Warrant ของ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (ครั้งที่ 5)
12 พ.ค. 2554 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 พ.ค. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
29 เม.ย. 2554 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
05 เม.ย. 2554 แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
29 มี.ค. 2554 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11 มี.ค. 2554 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
28 ก.พ. 2554 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 ก.พ. 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงาน
24 ก.พ. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 ก.พ. 2554 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
24 ก.พ. 2554 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด เปลี่ยนแปลงกรรมการ
24 ก.พ. 2554 งบการเงินรายปี 2553
28 ม.ค. 2554 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
06 ม.ค. 2554 การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554