ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

27 ธ.ค. 2559 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2559
22 ธ.ค. 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
20 ธ.ค. 2559 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
22 พ.ย. 2559 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
14 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
14 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2559 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่ม Template)
11 พ.ย. 2559 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
31 ต.ค. 2559 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็ปไซต์บริษัท
12 ต.ค. 2559 การเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 2)
12 ต.ค. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
11 ต.ค. 2559 รายละเอียดการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เอกสารแนบ#2)
11 ต.ค. 2559 การเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
11 ต.ค. 2559 มติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559
15 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
15 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2559 แจ้งการเลิกบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แก้ไข)
08 ส.ค. 2559 แจ้งการเลิกบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 ก.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
19 พ.ค. 2559 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และบริษัทย่อยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ (แก้ไข)
16 พ.ค. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 (สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน)
13 พ.ค. 2559 การต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ
12 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
12 พ.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
12 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
26 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
29 ก.พ. 2559 งบการเงินรายปี 2558
29 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
29 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 ก.พ. 2559 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template)
26 ก.พ. 2559 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล
29 ม.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
29 ม.ค. 2559 ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559 (แก้ไข pdf)
29 ม.ค. 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559และชื่อกรรมการล่วงหน้า
29 ม.ค. 2559 ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559