แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

Backมีนาคม 23, 2553

วันที่ 23 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จะจัดให้มีการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.ณ ห้องพาโนรามา1 ชั้นที่ 14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯได้ทําการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553 และเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://as-th.listedcompany.com/notice.html ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวอรุณี พูนทวี)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2010-03-23_AS01_TH.pdf (Size: 41,204 bytes)