แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

Backเมษายน 08, 2552

วันที่ 8 เมษายน 2552

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "(บริษัทฯ") จะจัดให้มีการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น.ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม โรงแรมอมารี เอเทรียม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ทําการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ที่ http://www.asiasoft.co.th/investor/investor.html ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552 แล้ว

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายเลิศชาย กันภัย)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-04-08_as002T2.pdf (Size: 38,302 bytes)