ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

13 พ.ย. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
12 พ.ย. 2555 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
12 พ.ย. 2555 แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในหุ้นสามัญ Trilight Cove Enterprises Ltd.
18 ก.ย. 2555 แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
09 ส.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไขประเภทรายงานผู้สอบบัญชี)
08 ส.ค. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
08 ส.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2555 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
30 ก.ค. 2555 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
12 ก.ค. 2555 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
26 มิ.ย. 2555 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "AS"
22 มิ.ย. 2555 แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว (Form TS-6)
14 มิ.ย. 2555 แจ้งตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุนชำระแล้วตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
14 พ.ค. 2555 ประกาศลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
10 พ.ค. 2555 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
10 พ.ค. 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
10 พ.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พ.ค. 2555 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัท
26 เม.ย. 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (เพิ่มเติม Template)
25 เม.ย. 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล
29 มี.ค. 2555 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 ก.พ. 2555 แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผลเป็นเงินสด และการลดทุนจนทะเบียน
27 ก.พ. 2555 งบการเงินรายปี 2554
27 ก.พ. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
16 ก.พ. 2555 การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ CIB Development Sdn. Bhd.
27 ม.ค. 2555 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
11 ม.ค. 2555 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2555 และ ชื่อกรรมการล่วงหน้า