รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

Backมกราคม 29, 2552

(Form TS-3.2)

                 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
                         บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                           วันที่ 29 มกราคม 2552

1. วิธีการในการซื้อหุ้นคืน
   [/] ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        วันที่ครบกำหนดโครงการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552
        (โครงการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน)
   [ ] เสนอซื้อเป็นการทั่วไป

2. โครงการซื้อหุ้นคืน
     2.1 วันที่คณะกรรมการมีมติให้ซื้อหุ้นคืน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

     2.2 ผลการซื้อหุ้นคืนจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ 8,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

       วันที่             จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน      ราคาสูงสุด       ราคาต่ำสุด       มูลค่ารวม
       ซื้อหุ้นคืน            (บาท/หุ้น)             (บาท/หุ้น)            (บาท)
    29 มกราคม 2552   209,900                    7.00                  6.90          1,463,213.66


   2.3 จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น
       จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน (รวมข้อ 2.2) 2,926,100 หุ้น
       คิดเป็น 0.98% ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวม 21,176,671.77 บาท

       บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
                                                  .........................
                                              (นายเลิศชาย กันภัย)
                                               กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • AS09002595th.pdf (Size: 27,323 bytes)