แจ้งการเลิกบริษัท เอเกม จำกัด

Backมิถุนายน 16, 2552

16 มิถุนายน 2552

เรื่อง แจ้งการเลิกบริษัท เอเกม จำกัด กรรมการและผู้จัดการ

เรียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 กรรมการของบริษัท เอเกม จำกัด ได้มีมติ ให้เลิกบริษัทเอเกม จำกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งถ้าบริษัท เอเกม จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และ ชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อไร บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่าบริษัท เอเกม จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูล ค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ชําระเต็มมูลค่าหุ้น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เอเกม จํากัด ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาเกมพีซี และเกมออนไลน์

บริษัท เอเกม จำกัด ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้น การเลิกบริษัท เอเกม จำกัด จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายเลิศชาย กันภัย)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-06-16_as001T.pdf (Size: 33,023 bytes)