ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

01 ธ.ค. 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
01 ธ.ค. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
17 พ.ย. 2565 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566
11 พ.ย. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การสิ้นสภาพบริษัทย่อย
11 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ย. 2565 แจ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
30 ก.ย. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2565
20 ก.ย. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
14 ก.ย. 2565 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (แก้ไขข้อมูล)
12 ก.ย. 2565 แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
19 ส.ค. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
17 ส.ค. 2565 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มข้อมูล)
16 ส.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทร่วมทุน
15 ส.ค. 2565 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มข้อมูล)
15 ส.ค. 2565 ชี้แจงกรณีลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11 ส.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล, การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
11 ส.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
22 ก.ค. 2565 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
11 ก.ค. 2565 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
04 ก.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
24 มิ.ย. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W2 (F53-5)
21 มิ.ย. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร
16 มิ.ย. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
02 มิ.ย. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
23 พ.ค. 2565 แจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารองค์กร
13 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 (แก้ไข)
12 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง อนุมัติแผนการนำบริษัท CIB Development Sdn Bhd บริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ACE ของประเทศมาเลเซีย และ แต่งตั้ง CEO กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีบล็อคเชนและการเงิน (ฟินเทค)
06 พ.ค. 2565 การสละสิทธิ์ในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (AS-WB) ตามมติที่ประชุมในวาระที่ 8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
06 พ.ค. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข templat)
06 พ.ค. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข templat)
22 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
31 มี.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2565
25 มี.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
24 มี.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
22 มี.ค. 2565 แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
22 มี.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
21 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
04 มี.ค. 2565 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
02 มี.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท (แก้ไข)
02 มี.ค. 2565 แจ้งมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ/ผู้บริหาร การกำหนดวันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บจก. บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (แก้ไข)
28 ก.พ. 2565 แจ้งมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ/ผู้บริหาร การกำหนดวันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บจก. บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (แก้ไข)
25 ก.พ. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2565 แจ้งมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ/ผู้บริหาร การกำหนดวันและวาระการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บจก. บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
11 ก.พ. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
31 ม.ค. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565
24 ม.ค. 2565 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
06 ม.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มกราคม 2565