แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทย่อย

Backมกราคม 18, 2553

18 มกราคม 2553

เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษ้ทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยทราบว่า ASK Software PTE.LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ สิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเป็นบริษัท ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และบัดนี้ได้จด ทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting and Corporate Regulator Authority) เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2553

ASK Software PTE. LTD. ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้น การเลิกบริษัท ASK Software PTE. LTD. จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวอรุณี พูนทวี)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2010-01-18_as001t.pdf (Size: 36,829 bytes)