แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทย่อย

Backมกราคม 06, 2553

5 มกราคม 2553

เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัท เอเกม จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาเกมพีซีและเกมออนไลน์ และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 และบัดนี้ได้จดทะเบียนจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552

บริษัท เอเกม จำกัด ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้น การเลิกบริษัทและเสร็จการชำระ บัญชี บริษัท เอเกม จำกัดดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวอรุณี พูนทวี)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2010-01-06_AS_2_TH.pdf (Size: 31,440 bytes)