การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม: AS

Backธันวาคม 16, 2552

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

ตามที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AS) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณา แล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ AS
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระ (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท)
ทุนเดิม 303,243,463 บาท
ทุนใหม่ 307,853,608 บาท
จัดสรรให้ การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัท จำนวน 4,524,200 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,610,145 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.019 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ : 1 บาทต่อหุ้น
วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น 30 พฤศจิกายน 2552

 

Attachments

  • 2009-12-16_AS_TH.pdf (Size: 46,416 bytes)