รายงานผลการใช้สิทธิ Espo-WA ครั้งที่ 1

Backมิถุนายน 05, 2552

5 มิถุนายน 2552

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โครงการ ESOP) ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) ครั้งที่ 1/2551 จำนวน 15,998,000 หน่วย ซึ่งอัตราการใช้สิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญใหม่ 1.019 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท (หนึ่งบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีกำหนดการใช้ สิทธิทุกๆ 6 เดือนในวันทําการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของ ใบสําคัญแสดงสิทธิยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ในกรณีที่วันกำหนดการ ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯได้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 นั้น

บริษัทฯ ขอรายงานผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ในกำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ดังนี้

1. จำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ
143 ราย
2. จำนวนรายที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
143 ราย
3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ
3,183,000 หน่วย
4. จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
3,243,463 หุ้น
5. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือหลังจากการใช้สิทธิครั้งนี้
12,815,000 หน่วย
6. จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ
12,756,537 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลิศชาย กันภัย)
กรรมการผู้จัดการ

 

Attachments

  • 2009-06-05_AS_TH.pdf (Size: 35,603 bytes)