ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2553

Backมกราคม 06, 2553

วันที่ 5 มกราคม 2553

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2553 และ ชื่อกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) "(บริษัทฯ") ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://as-th.listedcompany.com/right.html ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวอรุณี พูนทวี)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2010-01-06_AS_TH.pdf (Size: 38,879 bytes)