แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

Backมีนาคม 29, 2554

วันที่ 28 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จะจัดให้มีการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้นที่ 14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำ การเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเอกสารประกอบการประชุมไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://as-th.listedcompany.com/notice.html ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวอรุณี พูนทวี)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2011-03-29_AS01_TH.pdf (Size: 41,334 bytes)