ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

16 พ.ย. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 และกำหนดวิสามัญประชุมผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (แก้ไขครั้งที่ 2))
16 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
16 พ.ย. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 และกำหนดวิสามัญประชุมผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (แก้ไข)
13 พ.ย. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563
13 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
08 ต.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563
02 ต.ค. 2563 แจ้งกรรมการลาออก (แก้ไข)
02 ต.ค. 2563 แจ้งกรรมการลาออก
29 ก.ย. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2563
28 ก.ย. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5) (แก้ไข)
28 ก.ย. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
11 ก.ย. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563
26 ส.ค. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563
17 ส.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
14 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
31 ก.ค. 2563 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
15 ก.ค. 2563 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AS
15 ก.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนโดยการจัดสรรแก่บุคคลในวงจำกัด
15 มิ.ย. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2563
29 พ.ค. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
25 พ.ค. 2563 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W1 (F53-5)
19 พ.ค. 2563 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
14 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พ.ค. 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
23 เม.ย. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 เม.ย. 2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล ลดทุน และเพิ่มทุน (แก้ไขครั้งที่ 2)
16 เม.ย. 2563 20 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ AS-W1
03 เม.ย. 2563 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ AS-W1
02 เม.ย. 2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล ลดทุน และเพิ่มทุน (แก้ไข)
31 มี.ค. 2563 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ AS-W1
05 มี.ค. 2563 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
02 มี.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
25 ก.พ. 2563 แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
24 ก.พ. 2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล ลดทุน และเพิ่มทุน
24 ก.พ. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
21 ก.พ. 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
21 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
17 ก.พ. 2563 แจ้งกรรมการลาออก
28 ม.ค. 2563 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
02 ม.ค. 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า