แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W

Backพฤษภาคม 07, 2552

7 พฤษภาคม 2552

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2552 ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจ่ายจาก กำไรสะสม และกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราเกินกว่า ร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ พนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) ครั้งที่ 1/2551 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการ ให้มีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 6.2 (จ) เพื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่ ด้อยไปกว่าเดิม ดังนี้

ESOP ครั้งที่ 1/2551
ก่อนปรับสิทธิ
หลังการปรับสิทธิ (เงินปันผล เกินกว่า 80 % ของกำไร)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)
1.000
1.000
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)
1 : 1.000
1 : 1.019
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ (หุ้น)
15,278,000
15,568,282

ทั้งนี้ ผลการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิข้างต้น ปรากฏว่าราคาการใช้สิทธิใหม่มี ราคาเท่ากับ 0.98 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2551 ข้อ 6.2 (ซ) กำหนดให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) เป็นราคาใช้สิทธิใหม่ และเนื่องจาก มีพนักงานบางส่วนที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ลาออก ทำให้มียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้จำนวน 15,278,000 หน่วย ทำ ให้ เมื่อคำนวณจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิภายหลังการปรับสิทธิจะเป็นจำนวน 15,568,282 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิไว้จำนวน 16,000,000 หุ้น ดังนั้น จึงไม่ จำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีก

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิกรณีดังกล่าวข้างต้น จะมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน 2552 เป็นต้นไป (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลิศชาย กันภัย)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-05-07_as002T.pdf (Size: 47,570 bytes)