ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

24 ธ.ค. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W2 (F53-5)
01 ธ.ค. 2564 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
18 พ.ย. 2564 วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
16 พ.ย. 2564 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
12 พ.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
19 ต.ค. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนในบริษัท CONG TY TNHH CHAU A MEM ประเทศเวียดนาม บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
18 ต.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564
07 ต.ค. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2564
22 ก.ย. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
20 ส.ค. 2564 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
13 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 และการจ่ายปันผลระหว่างการ
22 ก.ค. 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
02 ก.ค. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
25 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W2 (F53-5)
07 มิ.ย. 2564 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2 (เพิ่ม template)
04 มิ.ย. 2564 แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญสิทธิ (AS-W2) ครั้งที่ 1
04 มิ.ย. 2564 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AS-W2)
14 พ.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
14 พ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
23 เม.ย. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
31 มี.ค. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2564
22 มี.ค. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
08 มี.ค. 2564 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
25 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 และกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายปันผล (แก้ไข)
24 ก.พ. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
08 ก.พ. 2564 สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AS-W2)
08 ก.พ. 2564 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AS-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
26 ม.ค. 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
18 ม.ค. 2564 วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
18 ม.ค. 2564 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
08 ม.ค. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น