โครงการซื้อหุ้นคืน

Backพฤศจิกายน 14, 2551

                                                   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง    โครงการการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน   เลขาธิการ
             สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

        ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 ขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 น.นั้น ที่ประชุมคณะ
กรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2551

2. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2551

3. อนุมัติโครงการการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน
   85,000,000 บาท (แปดสิบห้าล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการ
   เปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                   ขอแสดงความนับถือ                                                  (นายเลิศชาย กันภัย)
                                                   กรรมการผู้จัดการ
                                        1                                                                   (Form TS-1.2)

                
                   แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
                     (ตาม ม.66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
                      บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                              วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

        ข้าพเจ้า บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทาง
การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

   1.1  วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน จำนวนไม่เกิน 85 ล้านบาท

   1.2  จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน คิด
        เป็นร้อยละ 2.83 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

   1.3  วิธีการในการซื้อหุ้นคืน
        [?] ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        [  ] เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา - บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)
        กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552
        หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย
        1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
        2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

   1.4  หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่
        บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

        ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้า
        วันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน

        ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน
        2551 เท่ากับ 7.08 บาทต่อหุ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

   2.1  ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท
        ข้อมูลจากงบการเงินสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
        - กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 110.78 ล้านบาท
        - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน เท่ากับ - ล้านบาท
        - อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่
          วันที่จะซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

        ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,075.85 ล้านบาท เมื่อ
        เทียบกับหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 230.13 ล้านบาท จะเห็นว่าบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการ
        ชำระหนี้และมีสภาพคล่องคงเหลือเพียงพอที่จะซื้อหุ้นคืนได้


                                            2   2.2  จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
        2551 เท่ากับร้อยละ 17.84 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบแบบแสดง
        รายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ มาพร้อมนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน
   3.1  เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   3.2  เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน
   4.1  ต่อผู้ถือหุ้น
        ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ จะซื้อคืนไม่มีสิทธิในการรับเงิน
        ปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย
   4.2  ต่อบริษัท
        บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และหาก
        บริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้ระบุได้ทั้งหมด จำนวน 85 ล้านบาท เมื่อ
        สิ้นสุดโครงการการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีของส่วน
        ของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจำนวน 85 ล้านบาท

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
   - วิธีการจำหน่ายหุ้น  [?] ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                    [?] เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
     บริษัทฯ อาจทำการจำหน่ายหุ้นคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เสนอ
     ขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่ก้บความเหมาะสมในขณะนั้น

   - กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 31 พฤศจิกายน 2555
     (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี)

   - หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
     ราคาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขาย
     ก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน


6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)
   วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด -ไม่มี-
   (การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุด
   โครงการครั้งหลังสุด)                                      3
      บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
                                                 ( นายเลิศชาย กันภัย )
                                                   กรรมการผู้จัดการ
หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนภายในวันที่
          คณะกรรมการมีมติ หรือภายใน 9.00 น.ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทาง
          โทรสาร และ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์                                        4                           แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
                     บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                             ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551
           ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 300,000,000.00 บาท
               แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

                                               
                                                    จำนวนผู้ถือหุ้น        จำนวนหุ้น               ร้อยละ
                                                                                          ของทุนที่ชำระแล้ว
                                                                                          (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder
   1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง         9           216,480,000              72.16
       และผู้ที่มีความสัมพันธ์
   1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย                 1            30,000,000               10
   1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม                                -               -                     -
2. หุ้นที่ซื้อคืน                                              -               -                     -
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)         952          53,519,804               17.84
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย                  22              196                    0

รวม                                                    984          300,000,000              100


         บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง                            ลงชื่อ..........................................................
                                       (นายเลิศชาย กันภัย)
                            ตำแหน่ง     กรรมการผู้จัดการ