ห้องข่าว
EN TH

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

15 พ.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
12 พ.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
25 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
11 เม.ย. 2560 ชี้แจง Trading Alert List
11 เม.ย. 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
11 เม.ย. 2560 Trading Alert List Information
05 เม.ย. 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
28 ก.พ. 2560 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไขหัวข้อข่าว)
28 ก.พ. 2560 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของAS
28 ก.พ. 2560 F53-4
28 ก.พ. 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ การล้างขาดทุนสะสม กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข)
28 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2560 รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
28 ก.พ. 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล การออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
19 ม.ค. 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
27 ธ.ค. 2559 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2559
©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.