ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
2,262
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
21.63
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน


ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,272
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
 


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร 197,397,907 48.16
2. น.ส.เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ 41,397,656 10.10
3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 31,491,000 7.68
4. MR.TAN TGOW LIM 30,023,300 7.32
5. นายเลิศชาย กันภัย 14,177,800 3.46
6. MISSSEET JING HUAN, JENNIFER 6,000,000 1.46
7. ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED 5,478,500 1.34
8. นายบุญรัตน์ ปัญญาวิศิษฎ์กุล 3,258,100 0.79
9. นายนที รงครัตนะกุล 2,160,000 0.53