หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีนโยบายที่จะดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร