ชื่อ ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W1) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AS-W1) ดาวน์โหลด