รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ :
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1) ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ดาวน์โหลด
หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สารสนเทศการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อมูลคณะกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แผนที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ :
หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป ดาวน์โหลด