29 ส.ค. 2561 การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
23 เม.ย. 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
19 มี.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2560 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14:10 - 15:10 น.)
25 เม.ย. 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
3 มี.ค. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2559 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 16:30 - 17:45 น.)
17 พ.ย. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3 2559 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.10-15.10 น.)
11 พ.ย. 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.30 น.)
23 พ.ค. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1 2559 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.10-15.10 น.)
26 เม.ย. 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
10 มี.ค. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4 2558 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.10-15.10 น.)
24 เม.ย. 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
1 ธ.ค. 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3 2557 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 16.30-17.45 น.)
28 ส.ค. 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2 2557 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 15.20-16.20 น.)
29 เม.ย. 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
03 มี.ค. 2557 Asiasoft Talk 2014 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 13.30-16.00 น.)
19 พ.ย. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3 2556 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.45-16.00 น.)
21 ส.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2 2556 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.45-16.00 น.)
22 ส.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1 2556 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.45-16.00 น.)
26 เม.ย. 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
13 มี.ค. 2556 Asiasoft Talk 2013 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 10.00-12.00 น.)
07 มี.ค. 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4 2555 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.45-16.00 น.)
26 พ.ย. 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3 2555 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.45-16.00 น.)
05 ก.ย. 2555 วันจ่ายปันผล
22 ส.ค. 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2 2555 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.45-16.00 น.)
17 ส.ค. 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1 2555 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 14.45-16.00 น.)
25 เม.ย. 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
14 มี.ค. 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4 2554 (ช่วงเวลาที่เข้าร่วมงาน: 16.15-17.30 น.)
17 พ.ย. 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3 2554
09 ก.ย. 2554 วันจ่ายปันผล
18 ส.ค. 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2 2554
23 ส.ค. 2554 วันจ่ายปันผล
19 ส.ค. 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1 2554
28 เม.ย. 2554 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
02 มี.ค. 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4 2553
24 พ.ย. 2553 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3 2553
11 ก.ย. 2553 ติดตามบทสัมภาษณ์คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ในรายการ “มันนี่ ทอล์ค วีคลี่”
09 ก.ย. 2553 วันจ่ายปันผล
26 ส.ค. 2553 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
18 ส.ค. 2553 Opportunity Day
23 เม.ย. 2553 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
25 พ.ย. 2552 Analyst Meeting
12 มี.ค. 2552 Analyst Meeting
16 มี.ค. 2552 วันใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
17 มี.ค. 2552 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
23 เม.ย. 2552 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
28 เม.ย. 2552 วันใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล
29 เม.ย. 2552 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
12 ส.ค. 2552 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
31 ส.ค. 2552 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
09 ก.ย. 2552 วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล