ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี ละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งที่ 1 จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครั้งที่ 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
26/02/61
0.00
01/01/60-31/12/60
27/02/60
0.00
01/01/59-31/12/59
26/02/59
0.00
01/10/58-31/12/58
02/03/58
0.00
01/10/57-31/12/57
28/02/57
0.00
01/10/56-31/12/56
11/11/56
22/11/56
09/12/56
0.10
01/07/56-30/09/56
14/08/56
27/08/56
11/09/56
0.20
01/04/56-30/06/56
13/05/56
23/05/56
10/06/56
0.15
01/01/56-31/03/56
27/02/56
07/05/56
23/05/56
0.31
01/10/55-31/12/55
12/11/55
23/11/55
11/12/55
0.23
01/07/55-30/09/55
08/08/55
21/08/55
05/09/55
0.34
01/04/55-30/06/55
10/05/55
24/05/55
08/06/55
0.12
01/01/55-31/03/55
27/02/55
03/05/55
21/05/55
0.3430
01/07/54-31/12/54
10/08/54
26/08/54
09/09/54
0.4130
01/01/54-30/06/54
24/02/54
06/05/54
23/05/54
0.4120
01/07/53-31/12/53
11/08/53
26/08/53
09/09/53
0.43
01/01/53-30/06/53
25/02/53
29/04/53
17/05/53
0.35
01/07/52-31/12/52
13/08/52
26/08/52
09/09/52
0.23
01/01/52-30/06/52
27/02/52
24/04/52
12/05/52
0.32
01/07/51-31/12/51
13/08/51
26/08/51
05/09/51
0.31
01/01/51-30/06/51


ข้อมูลหุ้น ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.60
0.87
0.97
0.99
0.17
เงินปันผลต่อหุ้น
0.58
0.84
0.75
1.00
0.45
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
96.70%
96.80%
77.30%
101%
265%
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)*
9.80%
8.20%
6.20%
6.90%
5.10%

* คำนวณจากราคาปิดของหุ้น ณ วันสิ้นงวด

อันดับบริษัทที่มีการจ่ายปันผลในสัดส่วนที่มากที่สุด ในปี 2555

ลำดับ หลักทรัพย์ บริษัท ปันผลต่อหุ้น (บาท) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) Dividend pay-out ratio
# 19
AS
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1.00
0.99
101 %

อันดับ 19 บริษัทที่มีการจ่ายปันผลเป็นสัดส่วนมากที่สุด ปี 2555