นายตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร

รองประธานกรรมการ

นายเลิศชาย กันภัย

กรรมการ

นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ