ข้อมูลบริษัท
EN TH

สารจากประธานบริษัท

ในปี 2559 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเกมออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องมาจากกระแสนิยมการเล่นเกมโมบายล์ของ ผู้เล่นเพิ่มสูงขึ้น เอเชียซอฟท์จึงปรับกลยุทธ์โดยเพิ่มการให้บริการเกมโมบายล์ในอัตราส่วนที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และนอกจากจะหา โอกาสใหม่ ๆ แล้ว เอเชียซอฟท์ยังมุ่งรักษาฐานลูกค้าเกมพีซีไว้ด้วย โดยนำเกมพีซีใหม่ที่มีคุณภาพและเกมพีซีคลาสสิกที่เคยได้รับ ความนิยมในอดีตกลับมาให้บริการอีกครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ผลประกอบการในปีนี้ เอเชียซอฟท์มีผลขาดทุนลดลง โดยยังคงมีรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการด้อยค่าต่าง ๆ อยู่ แต่เป็นการ ด้อยค่าที่ลดลงจากปีก่อน ๆ ชี้ให้เห็นว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการดำเนิน ธุรกิจใหม่ให้มีความกระชับ เพื่อลดความซับซ้อนในโครงสร้างของบริษัทย่อย ทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยการขายโอน เลิกบริษัท ย่อย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้น ทำให้ทีมผู้บริหารมุ่งพัฒนาธุรกิจเกมออนไลน์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง รวมถึงสรรหาและ พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม เพื่อกลับมาครองความเป็นผู้นำด้านการให้บริการ ความบันเทิงออนไลน์ชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดิม

ในนามของเอเชียซอฟท์ ขอขอบคุณทีมบริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทพลังในการผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า ขอ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการของเรา พร้อมทั้งมอบคำติชมที่จะเป็นพลังให้เราสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนเอเชียซอฟท์มาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและนําเสนอ ความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจของผู้บริหาร และขอให้เชื่อมั่นว่าเอเชียซอฟท์จะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดําเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน


นายตัน เตียว ลิม
ประธานกรรมการ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.