ข้อมูลบริษัท
EN TH

คณะกรรมการ

นายตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร

รองประธานกรรมการ

นายเลิศชาย กันภัย

กรรมการ

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

กรรมการ

นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.