ข้อมูลบริษัท
EN TH

คณะกรรมการ

นายตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร

รองประธานกรรมการ

นายเลิศชาย กันภัย

กรรมการ

นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.